Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.hajdrowscy.pl, który to sklep prowadzony jest przez Grażynę Hajdrowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „SOLID-INWEST BG”,  ul. Józefa Korzeniowskiego 31, 30-214 Kraków, NIP: 9441002180, REGON: 350697518.

Poprzez korzystanie ze sklepu internetowego oraz akceptację niniejszego Regulaminu Kupujący potwierdza, że zapoznał się z jego treścią oraz że akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Kupującym.

§ 1
Definicje

Regulamin – niniejszy „Regulamin sklepu internetowego”
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.hajdrowscy.pl
Dane – dane osobowe Kupującego, podane przez Kupującego przy Rejestracji oraz w trakcie korzystania ze Sklepu, w tym w trakcie składania Zamówienia.
Rejestracja – dobrowolne podanie przez Klienta Danych przez Klienta oraz uzyskanie przez Sprzedawcę danych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy, mające na celu usprawnienie komunikacji z Klientem podczas realizacji Zamówienia oraz ułatwienie składania kolejnych Zamówień.
Konto – utworzony w wyniku dokonanej Rejestracji i administrowany przez Sprzedawcę zbiór Danych oraz informacji o uprawnieniach Kupującego a także o dokonanych Zamówieniach, umożliwiający szybszą realizację Zamówień przy uprzednim zalogowaniu do Konta.
Sprzedawca – Grażyna Hajdrowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „SOLID-INWEST BG”,  ul. Józefa Korzeniowskiego 31, 30-214 Kraków, NIP: 9441002180, REGON: 350697518.
Kupujący (Klient) – wszelkie podmioty korzystające ze sklepu internetowego www.hajdrowscy.pl, w tym: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych a także osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, korzystające ze Sklepu.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także w zakresie uprawnień do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz uprawnień do złożenia reklamacji: osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową  Towar, Towary, Produkt, Produkty – produkty oferowane w Sklepie w ramach sprzedaży detalicznej, aktualnie dostępne i oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu
Umowa Sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, poprzez które Klient wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą
Formularz Zamówienia – dostępny w Sklepie interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do Koszyka
Koszyk – zakładka w Sklepie umożliwiająca zweryfikowanie przez Klienta wybranych przez niego Produktów i ustalenie finalnej wersji Zamówienia
Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610).
Ustawa – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

§ 2
Postanowienia ogólne, wymogi techniczne 

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie komputera bądź urządzenia mobilnego z dostępem do internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową obsługującą JavaScript oraz pliki cookies. Witryna internetowa Sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1440 x 900. 
 2. Poza wymogami określonymi w ust. 1 powyżej, dla złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej (e-mail). 
 3. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną produktów z zakresu roślin żywych oraz akcesoriów do hodowli roślin. Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty są nowe.

Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu, w tym ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3
Zasady składania Zamówień oraz zawierania Umów

 1. Klient może dokonywać Zamówień Produktów dostępnych w Sklepie 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez 365 (trzysta sześćdziesiąt pięć) dni w roku.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pomocą adresu e-mail: sklep@hajdrowcy.pl oraz pod numerem telefonu: +48 607 601 224 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00.
 3. Sprzedawca odpowiada za zgodność Towarów z Umową. 
 4. Produkty dostępne do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu umieszczone są w zakładce „Oferta” oraz opatrzone oznaczeniem „Dodaj do koszyka”. Pozostałe produkty widoczne na stronie internetowej www.hajdrowscy.pl dostępne są w sprzedaży bezpośredniej i hurtowej prowadzonej przez Szkółkę Krzewów Ozdobnych Hajdrowscy.
 5. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej Towarów, ani też sprzedaży celem dalszej odsprzedaży. 
 6. Zamówienia realizowane są na terenie Polski. 
 7. Złożenie Zamówienia możliwe jest po uprzedniej Rejestracji i utworzeniu Konta bądź z wyborem opcji „Zakupy bez rejestracji”, w którym to przypadku Klient podaje Dane niezbędne do realizacji Zamówienia, bez możliwości późniejszego logowania na Konto.  
 8. Aby założyć Konto w Sklepie niezbędne jest uzupełnienie Formularza Rejestracji poprzez podanie następujących danych: Imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu, adres e-mail.
 9. W celu Złożenia zamówienia przez Klienta posiadającego Konto w Sklepie należy:
  • dodać wybrane Produkty do Koszyka;
  • zalogować się na Konto poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła;
  • uzupełnić dane dotyczące adresu dostawy, ewentualnie podać dane do wystawienia faktury VAT;
  • wybrać sposób płatności;
  • zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności;
  • kliknąć przycisk „Kupuję i płacę” co jest równoznaczne ze zobowiązaniem do dokonania płatności za Produkty objęte Zamówieniem;
  • opłacić Zamówienie.
 10. W celu złożenia Zamówienia bez uprzedniej Rejestracji należy:
  • dodać wybrane produkty do Koszyka;
  • uzupełnić formularz poprzez podanie następujących danych: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP (jeżeli Klient życzy sobie wystawienia faktury VAT), dane adresowe dla dostawy zamawianych Produktów;
  • zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności;
  • kliknąć przycisk „Kupuję i płacę” co jest równoznaczne ze zobowiązaniem do dokonania płatności za Produkty objęte Zamówieniem;
  • opłacić Zamówienie.
 11. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest podać prawdziwe Dane. W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Klienta Danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 12. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podane dane adresowe, Sprzedawca uprawniony jest do anulowania Zamówienia. 
 13. Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu przyjęcia przez Sklep Zamówienia do realizacji. 
 14. Sprzedawca uprawniony jest do anulowania Zamówień w przypadku zaistnienia błędu informatycznego, na skutek którego podane informacje dotyczące Produktu, w tym np. jego cena podane były w sposób błędny. 
 15. Ponadto Sprzedawca uprawniony jest do odmowy realizacji Zamówień:
  • w razie podania przez Klienta niekompletnych bądź nieprawdziwych danych;
  • w razie błędnego wypełnienia przez Klienta formularza Zamówienia;
  • nieopłaconych przez Klienta;
  • złożonych w okolicznościach wskazujących na zamiar dalszej odsprzedaży Produktów objętych Zamówieniem przez Klienta 
 16. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty.
 17. Klient uprawniony jest do usunięcia Konta w każdym czasie, bez podania przyczyny. Można tego dokonać w panelu „Moje konto”, poprzez wybranie opcji „Usuń konto” oraz podanie hasła do logowania, w następstwie czego  konto zostanie usunięte bez udziału administratorów. 

§ 4
Dostępność zamawianych Produktów

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie co do zasady są dostępne. 
 2. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności w sytuacji gdy kilku Klientów równocześnie doda ten sam Produkt, co skutkować będzie brakiem jego dostępności, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o braku dostępności Produktu. 
 3. W przypadku gdy część Produktów objętych Zamówieniem będzie niedostępna, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta celem podjęcia przez Klienta decyzji czy Zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy też w całości anulowane. 
 4. W przypadku gdy wszystkie Produkty objęte Zamówieniem nie są dostępne, Zamówienie zostaje anulowane w całości i następuje zwrot środków uiszczonych przez Klienta.

§ 5
Ceny Produktów

 1. Podane w Sklepie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
 2. Cena wyświetlana w podsumowaniu Koszyka przed kliknięciem przez Klienta przycisku „Kupuję i płacę” uwzględnia koszty dostawy zgodnie z wybraną przez Klienta opcją. 
 3. Podane ceny Produktów obowiązują od momentu złożenia Zamówienia do momentu jego realizacji.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów, a także wprowadzania limitowanych czasowo promocji i obniżek cen Towarów, których zasady będą każdorazowo podawane Klientom na stronie internetowej Sklepu. Zmiany cen Produktów nie będą miały zastosowania do cen Produktów objętych Zamówieniami złożonymi przed datą wejścia w życie danej aktualizacji ceny. 

§ 6
Płatności i formy dostawy

 1. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
  • płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez operatora pocztowego lub firmę kurierską;
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sklepu,
  • płatność z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych za pomocą przelewu internetowego, karty kredytowej lub szybkich płatności (Blik); 
 2. System płatności elektronicznych  obsługiwany jest za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Przelewy24. Serwis Przelewy24, należy do PayPro S.A. PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 3. W razie wyboru płatności z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych Klient zostaje przekierowany poza Sklep w celu dokonania płatności. Obsługa płatności elektronicznych (błyskawicznych) świadczona jest przez osoby trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty.  
 4. Termin na opłacenie Zamówienia  w przypadku wyboru przelewu tradycyjnego wynosi 3 (trzy) dni robocze od momentu złożenia Zamówienia, zaś w przypadku wyboru płatności elektronicznych wynosi 15 min. Następnie zamówienie jest uznane jako nieopłacone z możliwością ponowienia płatności przez kolejne 30 min. W razie braku odnotowania płatności w powyższych terminach Zamówienie zostaje anulowane, a Sklep jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 5. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po otrzymaniu płatności od Klienta, zaś w razie wyboru płatności za pobraniem, niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, w każdym przypadku Klient zostaje poinformowany drogą mailową o przyjęciu Zamówienia do realizacji. 
 6. Zamówione Produkty wysyłane są w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych liczonych od momentu przyjęcia przez Sklep Zamówienia do realizacji. 
 7. W związku z charakterem oferowanych przez Sklep produktów, zwłaszcza żywych roślin, Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostaw w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych czynników zewnętrznych, które mogą wpłynąć na jakość i stan Towaru. W takiej sytuacji, Klient zostanie poinformowany o zawieszeniu dostaw za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie głównej naszego Sklepu, zaś Klienci, którzy złożyli zamówienie przed zawieszeniem dostaw, o fakcie zawieszenia dostaw zostaną poinformowani drogą mailową. W takiej sytuacji Klienci którzy złożyli zamówienie przed zawieszeniem dostaw, uprawnieni będą do anulowania zamówienia, zaś Sklep zwróci wszelkie pobrane od Klientów płatności.
 8. Jeżeli w ramach jednego Zamówienia Klient  zakupił produkty o różnych terminach realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie przypisanym do Produktu o najdłuższym czasie oczekiwania.
 9. Zamówienie uważa się za zrealizowane, gdy zostanie przygotowane do wysyłki lub odbioru przez Klienta.
 10. Klient ma możliwość wyboru następujących sposobów dostawy:
  • odbiór osobisty pod następującym adresem: Szkółka Krzewów Ozdobnych Hajdrowscy, Mników 290, 32-084, Morawica, Polska.
  • Dostawa za pośrednictwem przesyłki kurierskiej InPost lub do Paczkomatów InPost lub innych form dostaw dostępnych do wyboru na naszej stronie w trakcie finalizacji zamówienia.
 11. Przesyłki kurierskie InPost oraz inne formy dostawy oferowane są za pośrednictwem platformy Furgonetka, prowadzonej przez Furgonetka Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694708.
 12. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Płatność i dostawa. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.
 13. W przypadku zamówienia kilku Produktów, Produkty co do zasady pakowane są zbiorczo w jedną przesyłkę.
 14. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, Klient zostanie powiadomiony drogą mailową o dostępności zamówionych Produktów do odbioru. 
 15. O wysyłaniu Towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki.
 16. Zmiany w Zamówieniach mogą być dokonywane przez Klientów wyłącznie do momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji. 
 17. Sklep wysyła dokument sprzedażowy drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail automatycznie po opłaceniu zamówienia. 
 18. Każdy Klient dokonujący Rejestracji i składający Zamówienia w Sklepie wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie.
 19. Wszelkie inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informacje handlowe o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu oraz promujących produkty partnerów Sprzedawcy przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, zgodnie z regulaminem Newslettera [tu link]. 

§ 7
Zwroty

 1. Konsumentom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od liczonego od daty dostarczenia Produktów. 
 2. Uprawnienie do dokonania zwrotu jest wyłączone w przypadku roślin żywych (zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia, a takimi są rośliny żywe). 
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy i zwrotu Towaru, proszę wydrukować i wypełnić Formularz reklamacyjny, dołączyć go do paczki ze zwracanym Produktem. Zwracane Produkty należy wysłać na adres: Szkółka Krzewów Ozdobnych Hajdrowscy, Mników 290, 32-084 Duża Morawica, Polska.
 4. Przesyłka zawierająca zwracane Produkty musi zostać nadana na adres wskazany w ust. 2 powyżej nie później niż w terminie 14 dni liczonego od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
 5. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. 
 6. Koszt przesyłki ponosi Klient, Sklep nie przyjmuje paczek wysyłanych za pobraniem. Po otrzymaniu przesyłki i jej weryfikacji, zwrot środków nastąpi w ciągu maksymalnie 14 dni od daty doręczenia zwracanych Produktów Sprzedawcy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym równowartość najtańszego dostępnego w Sklepie kosztu dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Klient), przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klienta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z Produktów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 8
Reklamacje

 1. W zakresie reklamacji Konsumenci mogą realizować uprawnienia przyznane im przez przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumentów z tytułu rękojmi, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z Umową. Produkt  jest niezgodny z umową w szczególności jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;  ma właściwości, o których  istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została Klientowi wydana w stanie niezupełnym. 
 3. Sprzedawca ponosi względem Konsumentów odpowiedzialność za brak zgodności Produktów z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 4. Produkty oferowane w Sklepie to w większości rośliny żywe, które ze swej natury mogą nieznacznie różnić się między sobą, mogą także występować nieznaczne różnice w wyglądzie roślin dostarczanych w wyniku realizacji Zamówień, oraz tych przedstawionych na stronie Sklepu. Takie nieznaczne niezgodności nie stanowią niezgodności towaru z Umową w rozumieniu przepisów Ustawy i nie stanowią podstawy do składania reklamacji. 
 5. W razie niezgodności Towaru z Umową, Konsument ma prawo żądać jego naprawy lub wymiany.
 6. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.
 7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 8. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 9. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: (i) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową; (ii) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową; (iii) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; (iv)brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z uprawnienia do żądania naprawy lub wymiany; (v) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 11. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 12. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 13. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 14. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 15. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 16. Reklamacje dotyczące Produktów objętych Zamówieniami mogą być składane drogą mailową na adres e-mail sklep@hajdrowscy.pl lub listem poleconym na adres: Szkółka Krzewów Ozdobnych Hajdrowscy, Mników 290, 32-084 Morawica, Polska. Dla ułatwienia składania reklamacji, udostępniamy przykładowy formularz reklamacyjny. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne. 
 17. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, dane kontaktowe, adres, numer zamówienia, określenie przyczyn składanej reklamacji, w tym w szczególności opis rodzaju niezgodności Produktu z Umową oraz daty wystąpienia tej niezgodności oraz określenie roszczenia zgłaszanego przez Klienta (tj. żądanie usunięcia wad lub wymiany Produktu na nowy, oświadczenia o obniżeniu ceny albo oświadczenia o odstąpieniu od Umowy). 
 18. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 19. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji taką samą drogą, jaką została zgłoszona reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Niezależnie od wybranej formy kontaktu, informacja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie dodatkowo przesłana drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 20. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe,Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
 21. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność za wady z tytułu wad fizycznych i prawnych wobec Przedsiębiorców.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sklep wraz z Polityką Cookies są dostępne pod tym linkiem
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupujących treści o charakterze bezprawnym.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. W takiej sytuacji Sprzedawca poinformuje o zmianie Regulaminu Klientów posiadających Konto za pomocą wiadomości e-mail, oraz na stronie internetowej Sklepu. Dokonane przez Sprzedawcę zmiany wchodzą w życie z upływem 14 dni od daty opublikowania informacji o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Klienci posiadający Konto w Sklepie do dnia wejścia w życie zmian w Regulaminie mogą odmówić akceptacji zmian przesyłając e-mail na adres: info@hajdrowscy.pl. Konta Klientów odmawiających akceptacji zmian zostaną usunięte w dniu wejścia w życie zmian Regulaminu.
 6. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Konsumentów z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 7. Konsumenci posiadają m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy; Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem; powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz na platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na udział w postępowaniu.

Dlaczego my?

Jesteśmy pasjonatami ogrodnictwa od kilku dziesięcioleci, i przez cały ten czas dążyliśmy do tego, aby dostarczać naszym klientom rośliny najwyższej jakości. W naszej szkółce oferujemy szeroki wybór roślin, które pomogą Ci stworzyć wymarzony ogród. Jeśli potrzebujesz fachowych porad lub rozwiązania nawet najtrudniejszych problemów ogrodniczych, zawsze chętnie Ci pomożemy. Życzymy Ci mnóstwa relaksu i satysfakcji z czasu spędzanego w Twoim ogrodzie, na działce czy na balkonie. Twój spokój i zadowolenie są dla nas najważniejsze.

Profesjonalizm i wiedza

Wysoka jakość produktów i usług

Kliento-orientacja

Pasja do roślin i natury

Ekologiczne podejście

Innowacyjność